profil | produkty | cenníky | certifikáty | PUMI | referencie | kontakty
 
PDF Tlačiť
 

Výrobnú činnosť sme začali vykonávať dňa 01. 02. 1997 ako právny nástupca štátneho podniku DOSTAV - INKO, Bratislava.

Ťažiskovým predmetom našej činnosti je výroba čerstvého betónu vrátane komplexných dopravných služieb a poradenstva.

Naším záujmovým územím je Bratislava a jej blízke okolie. Výrobňu čerstvého betónu máme umiestnenú v areáli sídla spoločnosti na Slovnaftskej 25 s vjazdom do areálu z Lúčnej ulice (v susedstve kontajnerového prekladiska).

Projektovaná kapacita nášho výrobného zariadenia je 130 m3 čerstvého betónu za hodinu.

V základnom sortimente firma vyrába čerstvý betón pre triedy C 8/10 až C 55/67 a CBIII.

V súlade s platnou legislatívou nám autorizovaná osoba vydala SK CERTIFIKÁT o zhode systému riadenia výroby u výrobcu - betón podľa STN EN 206 a SK CERTIFIKÁT o zhode systému riadenia výroby u výrobcu - betón STN 73 6123 - CB III.

Osobitnú pozornosť venujeme ekologickým aspektom výroby betónu a jeho doprave. Už roku 1997 sme uviedli do prevádzky recyklačné zariadenie na bezodpadové spracovanie zvyškov čerstvého betónu, ktoré je od tej doby intenzívne využívané. V rokoch 1998 až 2008 sme postupne vymenili dovtedy používané dopravné prostriedky za moderné s nízkymi emisiami. V roku 2012 sme uviedli do prevádzky najmodernejšiu betonárku v SR.

Finančné prostriedky pravidelne investujeme i do zvyšovania kvalifikácie našich zamestnancov.

Vďaka tímu skúsených zamestnancov s mnohoročnou praxou, technickému vybaveniu a schopnosti spoľahlivo plniť prijaté objednávky, dlhodobo udržiavame vysoký štandard kvality vyrábaného betónu i jeho dopravy odberateľom. Máme skúsenosti s výrobou a dopravou 1,4 mil. m3 čerstvého betónu. Počas celej doby našej existencie nebolo potrebné z dôvodu nekvality nami dodaného čerstvého betónu odstrániť žiadnu stavbu, alebo jej časť.

 
Stiahnite si:

 
 

Všetky práva vyhradené EKO - BETON, s.r.o. 2013.